YEŞİL KİTAPLAR

|

YEŞİL KİTAPLAR A YEŞİL KİTAPLAR

Sistemin doğası
BU kitap bir fizikçi ile bir ekonomist arasındaki uzun süreli diyaloğun ürünüdür.
İçinde yaşadığımız ekonomik sistem insanlığın büyük bölümünü onursuz ve yoksul bir yaşama zorlamakla kalmaz; yaşamın her biçimini, aslında yaşamın kendisini tehdit eder. Son on yıllarda üretimdeki 10-100’e katlanma nedeniyle ekosistemlerin yaşam destekleme kapasitelerine acımasızca saldırılması ve bu şekilde “kaynakların” zehirlenmesi ve tüketilmesi, sistemin tesadüfi bir özelliği değildir. Bu durum sistemin doğasında vardır. Neoliberal ekonomik düşüncenin temel varoluş sebebi azınlığı zenginleştirmek olduğu için bu yaklaşım sadece maddi varlıklara değer vermektedir. İnsan yaşamı ya da diğer yaşam biçimlerine yönelik olarak neoliberal ekonomik düşüncenin teşvik ettiği bakış açısının doğrudan sonucudur. Toplumumuzun tüm yaşam biçimlerinin, bu saldırıya karşı korunduğu bir toplum haline dönüştürülmesine yardımcı olmak amacıyla, egemen ekonomik paradigmanın inandırıcı bir eleştirisini sunarak yeni bir yaşam görüşünü desteklemek gerekmektedir. Sürdürülebilirlik ancak böyle bir toplumda mümkündür.
Büyüme paradigmasına dayalı bir sosyoekonomik sistem hiçbir zaman sürdürülebilir olamayacaktır.

100 soruda çevre
İNSANLIĞIN geleceği, 20. yüzyılın son çeyreğinde başlamış gibi görünse de, kökleri çok daha eski tarihlere giden bir sorunun, çevre sorununun, tehdidi altında bulunuyor. Çevre sorunlarının, kaynağında önlenebilmesi; yalnız her düzeyde görev yapan yöneticilerin değil, halkın da bu konulardaki bilinç, duyarlılık ve sorumluluk düzeyinin yükseltilmesini zorunlu kılıyor.
100 Soruda Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası, teknik ve bilimsel nitelikleri ağır basan çevre sorunlarını, sokaktaki yurttaşın bile rahatça izleyebileceği yalın bir anlatımla okurlarına sunmayı amaçlıyor. Böylece, çevre hakkının özünde saklı olan, çevreyle ilgili karar süreçlerine halkın bilinçli olarak katılma fırsatlarından yararlanması olanağı artmış olabilir. Tüm toplumsal, ekonomik ve siyasal alanlarda olduğu gibi, çevre sorunlarına da, uzun erimde, halkın sahip çıkmasıyla çözüm bulunabileceği göz önünde tutulursa, kitabın amacı biraz daha aydınlanmış olur.

Ormanlarımız nasıl korunur?
DARALAN doğal yaşam alanları ve  giderek şiddetlenen küresel iklim  değişikliğinin etkileri karşısında  yeryüzünde yaşamın sigortası  sayılan korunan alanlar hâlâ yeterli  düzeyde değil. Üstelik dünyanın  birçok ülkesinde, bu alanlarda etkin  bir doğa korumanın sağlandığını söylemek de mümkün değil. Ne  yazık ki, IUCN kategorilerine uygun  yaklaşık yüzde 5 korunan alanları ile  Türkiye de bu ülkelere dahil. Bu koşullar içinde WWF’in  stratejik hedeflerinden biri, dünya  üzerindeki korunan alanların  arttırılması ve bu alanlarda daha etkili bir yönetimin sağlanmasına  katkıda bulunmak. Proje  kapsamındaki en önemli rolümüz,  özetle, orman ekosistemlerinde bulunan mevcut korunan alanların  etkin bir yönetim yapısına  ulaştırılması, doğa koruma için yerel kapasitenin geliştirilmesi ve  gerekli teknik desteğin sağlanması.
Ormanın Kitabı, bu etkinliklerden  birisi olan; orman ve milli park  muhafaza memurlarına yönelik  olarak gerçekleştirilmiş Biyolojik  Çeşitlilik ve Doğa Koruma Eğitimi’nin bir ürünüdür. Ayrıca  tüm korunan alanlarda çalışan  muhafaza memurlarına, korunması  için çalıştıkları canlı ve cansız  doğanın dinamiklerini tanımaları için hazırlanmış bir rehberdir.

Tehlike büyük!
TUNA, Deniz ve Yasemin, her yaz tatil yaptıkları Güzelçamlı’ya gittiklerinde,
çevrelerinde garip olaylar yaşandığını fark ederler. Bir süre sonra arkadaşları Hoto, John, Peter, Angelica, Ali ve Ayşe ile birlikte bazı araştırmalar yaparlar ve korkunç gerçekleri keşfederler. Eğer bu gidiş önlenemezse, dünyayı büyük bir felaket beklemektedir. Kalkıştıkları bu zorlu mücadelede en büyük yardımcıları da Çevreci Dede olacaktır. Yardımcı Çalışma dosyası ile Çevreci Dede’yi okumak çok daha eğlenceli!
"Çünkü biz dokuz arkadaş, inanıyorduk ki çocuklar dünyayı kurtarabilir. Bunu
ancak çocuklar başarabilir." Tuna