RTÜK Yasası mahkemelik oldu

|

RTÜK Yasası mahkemelik oldu A RTÜK Yasası mahkemelik oldu

CHP, 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”un iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gitti.
CHP Grup Başkanlığı’ndan, 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”un iptali için Anayasa Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesi ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu’nun, Anayasa Mahkemesi’ne götürülen maddeleri ve gerekçeleri şöyle sıralandı:

RTÜK YASASI’NIN ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖTÜRÜLEN MADDELERİ
“7’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde, ‘Milli Güvenliğin gerekli kıldığı veya kamu düzeninin bozulmasının muhtemel olduğu gibi soyut, belirsiz, keyfi kullanıma açık gerekçeler temelinde Başbakan veya görevlendireceği bakana yayın yasağı koyma yetkisi veren düzenleme’
8’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının;
(i) bendiyle, yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, yargılama sürecini ve yargılamanın tarafsızlığını etkiler nitelikte yayın hizmeti yapılamayacağı ilkesine, ‘haber niteliği dışında’ istisnası getiren ve böylece ‘haber niteliği’ gibi soyut bir ölçüsüzlük temelinde yargılama sürecini ve yargılamanın tarafsızlığını etkileyecek yayın yapılmasının önünü açan düzenleme;
(n) bendindeki, yayın hizmetlerinin ‘müstehcen’ olamayacağına yönelik düzenlemenin (Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesinde, müstehcenliğin yer almaması ve müstehcenliğin, kişiden kişiye, kültürden kültüre değişen soyut bir kavram olması ve ayrıca aynı maddenin (f) bendinde yer alan ‘yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.’ hükmünün madde ile amaçlanan hususu da kapsaması nedeniyle);
Anayasanın 32’nci maddesinde, ‘7 gün’ olan hakimin düzeltme ve cevap hakkına ilişkin olarak karar verme süresini, Kanunun 18’nci maddesinin (3) numaralı fıkrası ile ‘üç gün’e düşüren düzenleme;
19’uncu maddenin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinin birinci tümcesindeki, bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşta doğrudan toplam yabancı sermaye payının, ödenmiş sermayenin ‘yüzde ellisini’ geçemeyeceğine ve dolayısıyla Anayasa da bir kamu hizmeti olarak düzenlenmiş bulunan yayıncılık faaliyetinde, doğrudan toplam yabancı sermaye payını ödenmiş sermayenin yüzde ellisine kadar çıkararak ulusal korumanın kapsamı dışına taşıyan düzenleme;
Frekans planlaması ve tahsisinin düzenlendiği 26’ncı maddenin (4) numaralı fıkrasında, sıralama ihalesinde yayıncılık alanında ‘en az bir yıl’ faaliyette bulunma şartı getirerek ihalede rekabeti engelleyen düzenleme ile (8) numaralı fıkranın birinci cümlesindeki, ‘özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, radyo ve televizyon yayınlarının tek bir şirket eliyle kurulacak ve yönetilecek bir verici tesisinden yapılmasını öngören tek bir verici tesis ve işletim şirketince’ şeklindeki düzenleme;
36’ncı maddenin (3) numaralı fıkrasının (f), (g) ve (ğ) bentlerinde, Üst Kurul Başkanına, Anayasanın 133'ncü maddesinde düzenlenen ‘demokratik esaslara dayalı ‘Kurul’ sistemiyle örtüşmeyen yetkiler’ veren düzenlemeler;
37’nci maddesinin (u) bendiyle Üst Kurula, ‘Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları mesleki ve etik ilkeleri belirleme’ yetkisi veren düzenleme;
38’nci maddenin (4) numaralı fıkrası ile Kurul üyeleri ile Kurum personeline, ‘gizlilik taşıyan bilgiler’ ve ‘her türlü sırlar’ gibi belirsiz, soyut, sübjektif değerlendirmelere açık kavramlar temelinde yasak getiren düzenleme;
Kaynağını Anayasa'dan alan ve özel olarak düzenlenen bir yapılanma içinde, TBMM tarafından seçilen RTÜK üyelerinin soruşturma yetkisinin, 39'ncu maddenin (6) numaralı fıkrası ile, ‘Başbakan veya görevlendireceği bakan tarafından’ verilmesini öngören düzenleme;
43’ncü maddenin (6) nolu fıkrasının, Üst Kurul personeline ‘ödenecek ücret’ ve ‘mali hakların’ üst sınırına yer verir iken, alt sınırına ilişkin herhangi bir kural getirmeyen ikinci cümlesindeki düzenleme;
43’ncü maddesinin (9) ve (10) numaralı fıkralarında, , Başkan yardımcıları, I. Hukuk Müşaviri ve daire başkanları dışındaki diğer personelin ‘Başkan’ tarafından atanmasını; Üst Kurul personeli hakkında soruşturma izninin ‘Başkan’ tarafından verilmesini öngören düzenlemelerin;
RTÜK’e Anayasanın 133’ncü maddesinde verilen yetkileri, 45’nci maddenin (2) numaralı fıkrası ile Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu yayınları bağlamında ‘ilgili bakanlığa’ veren düzenleme;
Üst Kurul üyeleri ile personeline dair geçiş hükümlerinin düzenlendiği, geçici 1’nci maddenin (3) numaralı fıkrasının ikinci tümcesindeki, ‘diğerleri Başkan tarafından üç ay içinde Üst Kurulda durumlarına uygun kadrolara atanırlar’ bölümü ile (5) nolu fıkrasının birinci tümcesinde, ‘Üst Kurul müşaviri ve uzman denetçi kadrosunda bulunanlar’ için RTÜK Başkanına geniş bir takdire ve belirsizliğe dayalı olarak verilen ‘uygun görülen birim ve işlerde görevlendirilirler’ yetkisi.”
 
(anka)